Polityka prywatności

1. Każdego odwiedzającego www.strefadlaciebie.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.  

2.Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (”RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego.

3. Po zapoznaniu się z poniższymi klauzulami informacyjnymi Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Valdi Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie Internetowym. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika.

4. Polityka prywatności stanowi część regulaminu korzystania z serwisu.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Administrator informuje, że:

1) administratorem danych osobowych jest Valdi Sp. zo.o. z siedzibą w Łodzi ul.Brukowa 6/8, 91-341 Łódź, KRS 0000236313;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Valdi Sp. z o.o. to: IOD@valdi.pl;

3) Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

a)      na podstawie przepisu prawa, którym jest art. 24 RODO, na podstawie zamówienia i w koniecznym do tego zakresie oraz jest niezbędne do wykonania zamówienia, a także na podstawie zgody;

b)      w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, zamawiania produktów, udostępniania ofert innych sprzedawców, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)       w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d)      w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

e)      w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

f)       w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

g)      w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do świadczenia usług zaufania, a w zakresie danych, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) przez okres wymagany prawem, który obecnie wynosi 20 lat, z tym że w przypadku zaistnienia innych podstaw prawnych upoważniających Valdi Sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych okres ten może ulec zmianie stosownie do trwania takich podstaw;

5) każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym że realizacja tego prawa może być ograniczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;

6) każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych;

6. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

7. Valdi Sp. z o.o. – w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego – przetwarza następujące dane osobowe:

1) dane wpisane do Zamówienia,

2) adres e-mail i nr telefonu Klienta,

3) adres wysyłki zamówienia,

4) dane do faktury VAT

8. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a)      Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

b)      Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c)       Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

d)      Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e)      Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f)       Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

g)      Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h)      Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

i)        Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

j)        Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć drogą e-mailową na adres: IOD@valdi.pl lub w formie pisemnej na adres: Valdi Sp. z o.o., 91-341 Łódź, ul. Brukowa 6/8.

10. W czasie korzystania z www.strefadlaciebie.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez np. wypełnienie formularza (lub w inny sposób). Niepodanie wymaganych danych osobowych, spowoduje zablokowanie danej czynności, co może nawet doprowadzić do blokady korzystania z serwisu.

11. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail użytkownikom i klientom sklepu www.strefadlaciebie.pl.  Należy rozumieć przez to wszelkie niezapowiedziane wcześniej informacje, które jednak ściśle związane są z działalnością www.strefadlaciebie.pl np.: zmiany, promocje, życzenia, jak i informacje związane z działalnością partnerów www.strefadlaciebie.pl np. wspólne promocje.

12. Dane osobowe podane w komentarzach do prezentowanych produktów lub innych naszych produktów są jawne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie jesteśmy w stanie ich zabezpieczyć, dlatego też dane z formularza "Dodaj Komentarz" nie podlegają Polityce Prywatności.

13. Dane pozyskane dzięki formularzom znajdującym się gościnnie na naszych stronach, dotyczących usług i produktów nieoferowanych przez www.strefadlaciebie.pl nie podlegają naszej Polityce Prywatności.

14. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak: banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

15. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

16. Strona Sklepu Internetowego korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Technologia remarketingu za pośrednictwem Google AdWords umożliwia zwracanie się do Klienta/Użytkownika, który odwiedził już stronę Sklepu Internetowego i zainteresował się ofertą z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. W tym celu, podczas odwiedzin na stronie Sklepu Internetowego, tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie Klienta/Użytkownika podczas odwiedzin na stronach partnerów reklamowych Sprzedawcy. Ponadto może być analizowane zachowanie Klientów, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów oraz reklamy opartej na ich zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie są łączone z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu Klienta. Korzystając ze strony Sklepu Internetowego – Klient/Użytkownik zostaje poinformowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Google danych dotyczących go w sposób i w celach opisanych powyżej. Klient/ Użytkownik może zablokować korzystanie z plików cookie przez Google odwiedzając stronę www.google.com/privacy/ads i klikając na przycisk „opt-out“. Klient/Uzytkownik może również wyłączyć korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie odwiedzając stronę Network Advertising Initiative www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. W takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony Sklepu Internetowego/ serwisu programu lojalnościowego Collection Club. Więcej informacji na temat warunków Google, znajduje się na stronie pod adresem www.google.com/policies/privacy

 


Kategorie

Zobacz nasze Aukcje